Foto: Från mätmast Knäsjöberget mot Grössjöberget och Graningesjön.

Vindkraftprojekt Knäsjöberget

Projektet är beläget ca 4 km norr om Östergraninge i Sollefteå kommun. Projektområdet innefattar Grössjöberget, Bäverklippen och norra delen av Knäsjöberget.

Samråd med myndigheter, allmänhet och övriga berörda genomfördes i huvudsak under 2010 och 2011.

Inventeringar, utredningar, analyser och beräkningar genomfördes i huvudsak under 2011 och 2012.

En tillståndsansökan togs fram under 2012 och 2013 som omfattade 35 vindkraftverk och lämnades till Länstyrelsen i Västernorrland den 4 juni 2013. 

Under hösten 2015 påträffades ett sedan tidigare okänt naturvärde vid Knäsjöberget vilket föranledde projektområdet reviderades. Projektområdet inom Kramfors kommun och området över större delen av Knäsjöberget undantogs.

Den 17 november 2016 meddelade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland tillstånd för upp till 22 vindkraftverk med 200 meters totalhöjd inom det kvarvarande projektområdet. Tillståndet överklagades till mark- och miljödomstolen som meddelade dom med tillstånd den 22 september 2017. Domen överklagades och den 12 december 2017 meddelade Mark- och miljööverdomstolen att prövningstillstånd inte beviljades. Således vann tillståndet laga kraft.

Samråd

Just nu utreds möjligheterna för att bygga en effektivare vindkraftspark än vad det gällande tillståndet medger. Ett avgränsningssamråd enligt 6 kapitlet miljöbalken inför en ansökan om ändringstillstånd har därför inletts för en vindkraftspark med 14 vindkraftverk med 230 meters totalhöjd. Det betyder en minskning med 8 vindkraftverk och en ökning av totalhöjden med 30 meter för de kvarvarande 14 vindkraftverken. Preliminära beräkningar visar att en sådan vindkraftspark skulle kunna producera ca 10 % mer förnybar elkraft jämfört med vad nuvarande tillstånd medger.Lokalt utvecklingsstöd

Ett lokalt utvecklingsstöd på 10 000 kronor per vindkraftverk och år kommer tillsammans med det närliggande projektet Sörlidberget att gå till bygden kring Graningesjön. Stödet kommer att betalas ut under vindkraftsparkernas drifttid - vilket förväntas bli under cirka 30 års tid. Syftet med det lokala utvecklingsstödet är att bidra till en positiv utveckling i bygden kring de planerade vindkraftparkerna.

Om ändringstillstånd beviljas för att öka vindkraftverkens totalhöjd från 200 meter till 230 meter leder det till att färre vindkraftverk byggs, pga. att högre vindkraftverk med längre rotorblad kräver större avstånd mellan varandra. Färre vindkraftverk leder i sin tur till lägre sammantagna nivåer för det lokala utvecklingsstödet. För att kompensera detta kommer det lokala utvecklingsstödet i sådant fall att höjas till 15 000 kr per vindkraftverk och år.

Exempelvis kan utvecklingsstödet gå till att bekosta underhåll/upprustning av gemensamma lokaler, vandringsleder, skidleder, badplatser, gemensamma lokala projekt och initiativ, näringslivsutveckling och lokalt företagande, barn- och ungdomsaktiviteter, sport- och fritidssysselsättning samt till föreningar/organisationer. Det kan även gå till att förbättra infrastruktur inom områden där det allmänna har ett begränsat ansvar så som till exempel tillgång till en kvalitativ it-service (t.ex. bredband). Stödet kommer inte att utbetalas till enskilda personer. Stödet kommer heller inte gå till vad som normalt ingår i kommunala åtaganden.

Synpunkter kan lämnas skriftligen till samrad@kabeko.com eller till Kabeko Kraft AB, Box 15025, 750 15 Uppsala till och med fredagen den 31 januari 2020.