Vindkraftprojekt Sörlidberget

Den 18 december 2018 meddelade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland tillstånd till 22 vindkraftverk vid Sörlidberget ca 2 km öster om Östergraninge vid kommungränsen mellan Sollefteå och Kramfors kommuner. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen.

Den 3 oktober 2017 avslog mark- och miljödomstolen överklaganden. Beslutet överklagades inte och vann laga kraft den 19 juli 2019.

Samråd

Just nu utreds möjligheterna för att bygga en effektivare vindkraftspark än vad det gällande tillståndet medger. Ett avgränsningssamråd enligt 6 kapitlet miljöbalken inför en ansökan om ändringstillstånd har därför inletts för en vindkraftspark med 20 vindkraftverk med 230 meters totalhöjd. Det betyder en minskning med 2 vindkraftverk och en ökning av totalhöjden med 20 meter för de kvarvarande 20 vindkraftverken. Preliminära beräkningar visar att en sådan vindkraftspark skulle kunna producera ca 8 % mer förnybar elkraft jämfört med vad nuvarande tillstånd medger.
Lokalt utvecklingsstöd

Ett lokalt utvecklingsstöd på 10 000 kronor per vindkraftverk och år kommer tillsammans med det närliggande projektet Knäsjöberget att gå till bygden kring Graningesjön. Stödet kommer att betalas ut under vindkraftsparkernas drifttid - vilket förväntas bli under cirka 30 års tid. Syftet med det lokala utvecklingsstödet är att bidra till en positiv utveckling i bygden kring de planerade vindkraftparkerna.

Om ändringstillstånd beviljas för att öka vindkraftverkens totalhöjd från 200 meter till 230 meter leder det till att färre vindkraftverk byggs, pga. att högre vindkraftverk med längre rotorblad kräver större avstånd mellan varandra. Färre vindkraftverk leder i sin tur till lägre sammantagna nivåer för det lokala utvecklingsstödet. För att kompensera detta kommer det lokala utvecklingsstödet i sådant fall att höjas till 15 000 kr per vindkraftverk och år.

Exempelvis kan utvecklingsstödet gå till att bekosta underhåll/upprustning av gemensamma lokaler, vandringsleder, skidleder, badplatser, gemensamma lokala projekt och initiativ, näringslivsutveckling och lokalt företagande, barn- och ungdomsaktiviteter, sport- och fritidssysselsättning samt till föreningar/organisationer. Det kan även gå till att förbättra infrastruktur inom områden där det allmänna har ett begränsat ansvar så som till exempel tillgång till en kvalitativ it-service (t.ex. bredband). Stödet kommer inte att utbetalas till enskilda personer. Stödet kommer heller inte gå till vad som normalt ingår i kommunala åtaganden.

Synpunkter kan lämnas skriftligen till samrad@kabeko.com eller till Kabeko Kraft AB, Box 15025, 750 15 Uppsala till och med fredagen den 31 januari 2020.