Vindkraftprojekt Storhöjden etapp 1 och 2

Foto: Rysjöberget och delar av Undromshöjden och Stor-Degersjön till höger i bild.

Storhöjden är ett av sex anvisade vindkraftområden i Kramfors kommuns vindbruksplan. Vindbruksplanen antogs av kommunfullmäktige i Kramfors 2011 efter två års översiktsplanearbete med utredningar, samråd, utställning och beslut. Under översiktsplanearbetet kunde allmänhet, myndigheter, företag och organisationer vara med att påverka planen. Planen antogs och ingen part överklagade. [Vindbruksplan Kramfors kommun] Den nordligaste delen av området är med i Örnsköldsviks vindbruksplan som antogs 2008 av kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun [Vindbruksplan Örnsköldsvik kommun].

Kabeko Kraft har arbetat med vindkraftsutveckling vid Storhöjden sedan 2009. Området har inventerats med avseende på naturmiljö, våtmarker, kungsörn, fladdermöss, skogsfågel och hönsfågel. Vindmätning påbörjades 2010 och pågår fortfarande. Kabeko valde att dela upp området och först söka tillstånd för den södra delen för att sedan söka tillstånd för den norra delen. Den södra delen kallas Storhöjden etapp 1 och den norra delen kallas Storhöjden etapp 2. Tillstånden omfattar fler vindkraftverk än vad som kommer att byggas. Kabeko uppskattar att det totalt inom de båda projektområdena kommer att byggas 42 till 44 vindkraftverk.

Lokalt utvecklingsstöd och sysselsättningseffekter

För varje vindkraftverk som byggs kommer 10 000 kronor per år att betalas ut i lokalt utvecklingsstöd. Det lokala utvecklingsstödet ska gå till föreningar inom den byggd som blir berörd av vindkraft vid Storhöjden. Pengarna kan användas till exempel projekt, renovering, inköp och olika typer av initiativ. Syfte ska vara att bidra till en positiv utveckling i bygden. Det finns även möjligheter att det lokala utvecklingsstödet kan användas som snabblån till regionala företagare i syfte att skapa arbetstillfällen.

När vindkraft byggs behövs mycket arbetskraft under en tvåårsperiod. Byggnation av 40 vindkraftverk uppskattas ge ca 340 årsanställningar varav ca 150 är regionala. Det kommer även ge upphov till ca 40 000 gästnätter och med snittkonsumtion på 500 kr per övernattande och dygn innebär detta en konsumtion på 20 miljoner kronor. Under driften, som kommer vara ca 30 år, kommer det behövas omkring 10 regionala årsanställningar per år, för service och underhåll av vindkraftverken.

Idag ansluts nästan alla vindkraftsanläggningar till fiber då snabb internetuppkoppling är mycket viktig för driftövervakningen. Arbetande personal är även i behov av väl fungerande mobilnät som klarar att överföra data.

Storhöjden etapp 1

Den 26 november 2013 lämnades ansökan om tillstånd in för Storhöjden etapp 1 till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrlands län (MPD). Den 22 februari 2016 meddelade MPD beslut med tillstånd för uppförande och drift av upp till 36 vindkraftverk med totalhöjd 200 meter. Med totalhöjd menas tornets inklusive rotorradien. Beslutet överklagades och prövades både av Mark- och Miljödomstolen i Östersund och slutligen av Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, som den 13 april 2018 meddelade avgörande dom med tillstånd.

Nedladdningsbara filer i pdf-format:

Karta med parkutformning enligt ansökan för Storhöjden etapp 1


Komplettering 1.0 Storhöjden etapp 2

-    Bilaga K 1.1 Kartor   

-    Bilaga K 1.2 Kungsörnsinventering 2018 (SEKRETESS)

-    Bilaga K 1.3 Inventering av övriga rovfåglar och smålom (SEKRETESS)

  1. -   Bilaga K 1.4 Inventering av spelplatser för tjäder och orre

  2. -   Bilaga K 1.5 Föreläggande om komplettering

Komplettering 2.0 Storhöjden etapp 2

  1. -   Bilaga K 2.1 Kartor

  2. -   Bilaga K 2.2 Yttrande Försvarsmakten

Nedladdningsbara filer i pdf-format:

Samrådsunderlag Storhöjden etapp 2

Tillståndsansökan Storhöjden etapp 2

    - Bilaga T 1 Kartor                                                                     

Miljökonsekvensbeskrivning Storhöjden etapp 2

    - Bilaga MKB 1 Samrådsredogörelse

    - Bilaga MKB 2 Naturvärdes- och våtmarksinventering

    - Bilaga MKB 3 Kungsörnsinventeringar (SEKRETESS)

    - Bilaga MKB 4 Fladdermusinventering

    - Bilaga MKB 5 Förenlighet artskyddsförordningen (SEKRETESS)

    - Bilaga MKB 6 Kulturhistorisk förstudie

    - Bilaga MKB 7 Fördjupad rennäringsanalys

    - Bilaga MKB 8 Fotomontage panorama

    - Bilaga MKB 9 Ljudimmissionsberäkning

    - Bilaga MKB 10 Skuggberäkning

    - Bilaga MKB 11 Flyghinderanalys

Storhöjden etapp 2

Den 5 mars 2018 lämnades ansökan om tillstånd in för Storhöjden etapp 2 till MPD. Efter komplettering av ansökan omfattar den uppförande och drift av upp till 16 vindkraftverk med totalhöjd som varierar mellan 180 meter längst i väst och 230 meter längst i öst, detta på grund av restriktioner mot Höga Kusten Airports luftrum. Beslut med tillstånd väntas från MPD till sommaren 2019. Så länge som prövningen pågår finns relevanta delar av ansökan att ladda ned nedan.

Visualiseringar av Storhöjden etapp 1 och 2 kumulativt med planerad vindkraftspark Stigshöjden och vindkraftspark Sidensjö

Nedladdningsbara fotomontage i pdf-format:

Fotoplats A till H (23,4 MB)            Fotoplats I till O (19,7 MB)            Fotoplats P till V (12,4 MB)                Fotoplats W till Ä (14 MB)                Fotoplatskarta (2 MB)   

Animeringar (rörliga fotomontage) i gif-format, dagtid:   

Fotoplats E                Fotoplats I                Fotoplats L                Fotoplats N                Fotoplats O                Fotoplats P                Fotoplats Q