Antal vindkraftverk & totalhöjd

Inom ramen för tillståndet får maximalt 35 vindkraftverk anläggas inom verksamhetsområdet.

Den högsta tillåtna totalhöjden för vindkraftverken, dvs. tornhöjd + rotorradie, kommer att vara 205 m (185 m inom det östra delområdet “V3”).

35 vindkraftverk med maximalt tillåten totalhöjd ska betraktas som ett värsta fall scenario med avseende på omgivningspåverkan. Mer sannolikt så kan upp till 30 vindkraftverk att byggas. Fotomontage, ljudberäkningar och skuggberäkningar har dock utgått från 35 vindkraftverk med maximalt tillåten totalhöjd.

Foto: Valasjöns norra strand i riktning mot Vitberget.

Mycket högupplösta fotomontage har tagits fram och p.g.a. datastorlek har fotomontagen delas upp i separata dokument, ett för varje fotoplats. De högupplösta fotomontagen har tagits fram i motsvarande 50 mm brännvidd.

Animeringar har tagits fram för att visas i Adobe® Flash® Player. Det är en plugin för webbläsare och en webbapplikation som tillåter uppspelning av animeringar.  

Högupplösta fotomontage & animeringar

Energiproduktion & medelvind

I ansökan om tillstånd från 2014 redovisades att produktionen från vindkraftsparken uppskattas till ca 350 GWh per år. 350 GWh motsvarar årlig förbrukning av hushållsel för ca 70 000 hushåll (5000 kWh per hushåll).

Medelvinden över Vitberget har visat sig vara exceptionellt hög med en årsmedelvind om 8,7 m/s vid 100 m höjd. Vindmätningar har pågått sedan år 2012 med hjälp av en mätmast och flertalet SODAR-system.

Med den senaste generationens vindkraftverk uppskattas produktionen till ca 20 GWh per år och vindkraftverk.

Fotomontage från respektive fotoplats 50 mm (mycket högupplösta)

  Fotoplats A (13,5 MB)           
  Fotoplats I (14,5 MB)  
  Fotoplats B (14,2 MB)           
  Fotoplats J (14,8 MB)   
  Fotoplats C (15,7 MB)           
  Fotoplats K (11,7 MB)
  Fotoplats D (17,3 MB)           
  Fotoplats L (13,8 MB)
  Fotoplats E (15,2 MB)           
  Fotoplats M (17,2 MB)
  Fotoplats F (12,6 MB)           
  Fotoplats N (14,2 MB)
  Fotoplats G (13,0 MB)           
  Fotoplats O (20,3 MB)
  Fotoplats H (13,6 MB)            
 

Nedladdningsbara dokument från tillståndsansökan

Ljudspridning

Avstånd till bebyggelse

Finnmarken

Finn-

marken

Nyhetsbrev

Sedan oktober 2014 ger vi ut nyhetsbrev en gång per månad med information om projektet, miljöprövningen och allmän information som rör vindkraft.

Möjlighet finns att ställa frågor till oss om projektet eller andra frågor som rör vindkraft. Vi besvarar dessa i nyhetsbreven under sektionen ”Frågor och svar”.

Anmälan er till nyhetsbrev genom att skicka ett e-postmeddelande till vitberget@kabeko.com. Nyhetsbrev nr. 1 (okt 2014) till nyhetsbrev nr. 25 (okt 2018), finns även tillgängliga för nedladdning nedan:

Vindkraftprojekt Vitberget

Den 24 november 2016 meddelade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland tillstånd till 35 vindkraftverk vid Vitberget, sydväst om Valasjön, i Kramfors kommun. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen

Den 3 oktober 2017 avslog mark- och miljödomstolen överklagandena. Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen. 

Den 2 oktober 2018 avslog även Mark- och miljööverdomstolen överklagandena. Beslutet kunde inte överklagas och vann därmed laga kraft.